Ecco gli indizi

09.04.2015 19:17

 

THE GRASSANO CODE


1A)  S’stu sciuc vo’ azzccà
n’pecc t’è scrvddà.
Tre bigliettini devi trovare per formare un indizio intero
altrimenti il gioco non comincia per davvero.
A Grassan  tre chies so parrocchj
Ma ngnnè nat’ un addov a’ta’scè cocchia cohhj.

1B) A chies ata nduwnat
E natubigliett ata acchiat.
S vulit cundnuà
Sop a na croc castaj c’nderr na prov ata superà.

1C) Quella storta è la più  famosa,
ma ce n’è una anche a Grassano
devi cercare lì se vuoi arrivare lontano.

Brav wagliù! U prim indezj at’ndwunat
E u second mo at’acchiat!
Dall’addor d’u mir facitv purtà
Ma da i chiacchjr di crstian nan v’facit mbriacà
E addu CECC at’arrvà!

L’orologio davanti al convento ha un problema:
va avanti di quattro minuti ogni 24 ore.
Se segna le 7:30 alle 7:30 del mattino,
quanto sarà avanti a mezzogiorno dello stesso giorno?

INDIZIO PER CHI HA SUPERATO LA PROVA
Da dov ata partut cint pass ata cuntà
S c’a panza chien v vulit acchià!

Mo sit addov stev semb nu crstian
Ca c nu lebbr ngap au monn u nom d Grassan avà purtat!
Ata scè addov s’vaj semb quann jè Natal!

L’unico uomo con cui Z’ Nucenz si confidava era il maestro Franco Artese,
che sembra essere svanito nel nulla.
Insieme a lui è sparita anche una statua del famoso presepe.
Ma quale?
Per scoprirlo bisognerà affrontare la provaINDIZIO PER CHI HA SUPERATO LA PROVA
Ched d’u paradis i ten San Pietr,
ched dupais nust i ten Santa Nucenz.
S’u sciuqw vulit cuntnuà u Sant’ ala casa suw atascè a acchià.

6A)  S’n pecc d frtun vulit’acchià
A cornucopj sop u’stendar ata scè a pgghjà.

6B) S a port du cmun jè chius
pegghj e tras du prtus.
S da u prtus na’ng pass
L’ indezj l’ecchjà  sott a nu minz crstian ca par nu mass.

Ndà l’Amerc tott i grassanis senz a fatij an’ arrvat
e ngnnè un ndanachiazzca ca da tott quant ven arrcurdat.

Qualcun però da l’Amerc avà turnat
e da a cas da nonn avà passat.
Pur s’jè u senc d’na grande città,
casa suj er e jè semb qua.

Ben wagliù! Tott i tapp ata passat e a l’otm at’arrvat!
A la cas da nononn d’Bill ata arrvat ma edd nu sap ca u timb pass e Dij pruvved
e a Grassan tanta ched ana cambiat e ched ca prim jer na chies
nachiazzavàdvndat!
Mo zumbam ndù passat e arrcurdatv nu crstian catott quant amà studiat
“e canterò di quel secondo regno,
dove l’umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno”.
Ata capit addov ata scè? Valent ca u’rrlloggj camin fin a quann u sol batt
e valent ca a cer s cnzum e a prcssion nang camin
e s nan v muit nang’arrvat c prim.

MO CA AT’ACCHIAT STU BELL RIJIAL ,
PRSCIATAVENN CA SO I FEST PASQUAL!!
FORS OSC POMEREGGJ V’ATA ‘MBARAT TANTA COS
E CI U’SAP DA QUANT’AV NAN STEVT TOTT NZEMML A SCIUQUA’,
E PROPRJ COSS ER U’RIJAL CA NUJ  V’VULEMM FA!
U’BELL D GRASSAN IE’ PROPRJ A CUMPAGNIJ,
E VDIT CA NAN’G VOL NINT A’ACCHIA’ N’PECC D’ALLEGRIJ!
VOX POPULI IE’ PROPRJ COSS, JE’ CH C’AM STA BELLA GRASSAN,
C’ CHED CA STAIN DO E C’ CHED CA STAIN LUNTAN!
E MO MANGIAM NZEMML TOTT QUANT, CA AMA FESTEGGIA’
CA CRAJ  JE’ PASQ E STAJ PECC AD ARRVA’!